Cele 10 noutăți ale proiectului de norme metodologice a Legii achizițiilor publice

  • Publicat în La zi
Agenția Națională pentru Achiziții Publice a prezentat un document explicativ care rezumă cele mai importante 10 elemente de noutate aduse de proiectul de norme de aplicare a Legii achizițiilor publice.

Proiectul Legii achizițiilor publice urmează să fie discutat și votat la Camera Deputaților - cameră decizională. Proiectul de norme metodologice a fost lansat într-o primă formă în dezbatere publică săptămâna trecută, urmând ca în urma feed-back-ului primit ANAP să realizeze un proiect de norme consolidat.

Documentul rezumativ poate fi consultat pe site-ul ANAP.

Câteva extrase:

1) Strategia de contractare (Art. 11 din proiect) aduce o schimbare importantă în abordarea procesului de achiziție publică, împărțind acest proces în trei etape. Se acordă astfel importanță celor două etape asociate procedurii de atribuire:
- pregătirea procesului de achiziție și cea de
- etapa de după derularea procedurii.
 
„Cu cât efortul va fi mai mare în faza de pregătire, cu atât va crește rata de succes a achiziției”, arată rezumatul ANAP.

2. Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziției (art. 18 din proiect):

3. Detalierea modalităților de consultare a pieței (art. 20 din proiect)
Autoritatea contractantă poate derula un proces de consultare a pieței, ca parte a procesului de achiziție publică, care se inițiază prin publicarea în SEAP a unui anunț privind consultarea. „Proiectul prevede că aspectele supuse consultării vizează, fără a se limita la acestea, potențiale soluții tehnice, financiare sau contractuale pentru satisfacerea nevoii autorității contractante, precum și aspecte legate de strategia de contractare, inclusiv divizare pe loturi, posibilitatea solicitării de oferte alternative și altele asemenea”, arată rezumatul ANAP.
 
4. Detalierea unor aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (art. 22 din proiect).

Proiectul de norme metodologice arată că „fișa de date trebuie să conțină cel puțin informații generale standard, însoțite de formalitățile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, particularizate în funcție de contextul în care se încadrează achiziția, aspectele/cerințele ce pot face obiectul DUAE, modul în care trebuie întocmite și structurate propunerea tehnică și cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum și căile de atac ce pot fi utilizate.”


5. Evaluarea ex-ante a documentației de atribuire – noi reguli (art. 25 din proiect)

6. Explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preț” și „costul cel mai scăzut” (art. 31 și 32 din proiect).
Se precizează că aplicarea criteriului de atribuire „calitate - preț” este obligatorie în cazul contractelor având ca obiect prestații intelectuale (de natura celor de consultanță/asistență tehnică, elaborare studii, proiectare, supervizare, sau altele asemenea, aferente unor proiecte de complexitate ridicată), iar stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare unde ponderea alocată factorului preț nu poate fi mai mare de 40%.

În cazul în care criteriul de atribuire utilizat este „costul cel mai scăzut”, acesta se calculează prin însumarea cuantificărilor în unitatea monetară, exprimate în valoare netă, a eforturilor autorității contractante corespunzătoare elementelor ciclului de viață identificate de autoritatea contractantă ca fiind relevante pentru obiectul contractului în fiecare an de utilizare a echipamentului, serviciului sau lucrării achiziționate și în plus față de costul de achiziție, arată rezumatul ANAP.

7. Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri – detalii pot fi găsite în Secțiunea a 4a – „Derularea procedurilor de atribuire”

8. Procedura simplificată (art. 106-113)

9. O nouă abordare ce trebuie urmată de autoritățile contractante în procesul de evaluare a ofertelor.
Mai exact, arată rezumatul ANAP, este vorba despre defalcarea acestui proces pe faze ce se finalizează cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanților. Fazele de evaluare încep cu analiza documentului european nou introdus, DUAE, continuă cu analiza ofertelor tehnice, a celor financiare, cu aplicarea criteriului de atribuire, documentele ce probează îndeplinirea cerințelor de calificare urmând a fi solicitate numai ofertantului clasat pe primul loc.

În evaluarea ofertelor, autorităție contractante sunt îndrumate să orienteze acest proces pe aspecte de fond din conținutul ofertelor. În acest scop, sunt clarificate, prin oferirea unor repere clare, conceptele de abateri tehnice minore, erori aritmetice, vicii de formă.

Nu în ultimul rând, prin proiectul de norme se atrage atenția asupra necesității ca deciziile comisiei de evaluare să fie documentate astfel încât să se poată asigura trasabilitatea acestora în orice moment.

10. Nu mai există o regulă rigidă cu privire la ce înseamnă preț neobișnuit de scăzut.
Citeşte mai departe ...

Ministerul Finanţelor a lansat proiectul de Lege privind concesiunile

  • Publicat în La zi

Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică cel de-al patrulea proiect din noul pachetul legislativ privind achiziţiile publice ce va înlocui în 2016 OUG 34/2006 - Legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

În dezbatere publică se mai află şi proiectul de Lege privind achiziţiile sectoriale.

După consultările publice derulate în vară, Guvernul a adoptat proiectele Legii privind achiziţiile publice clasice şi Legii privind remediile şi căile de atac şi pentru funcţionarea CNSC.

Toate proiectele de lege privind achiziţiile publice şi concesiunile, răspunsurile autorităţilor la observaţiile şi propunerile venite în timpul  consultării publice, precum şi un tabel de concoranţă între prevederile noii Directive 24/2014 şi cele ale proiectului de Lege privind achiziţiile clasice se găsesc pe siteul Ministerului Finanţelor.

http://www.mfinante.ro/proiecteachizitii.html

 

Citeşte mai departe ...

Răspunsurile Finanţelor la comentariile făcute în procesul de dezbatere publică a noii legislaţii în achiziţii

  • Publicat în La zi
Ministerul finanţelor a lansat în dezbatere publică şi proiectul Legii privind achiziţiile sectoriale, care urmază să completeze Legea achiziţiilor clasice şi Legea privind remediile şi căile de atac care s-au aflat în dezbatere publică în timpul verii. Proiectul de lege privind concesiunile urmează să fie şi el lansat în consultare publică.
Proiecte de legi în domeniul achizițiilor publice


Ministerul Finanţelor a publicat şi răspunsurile la comentariile făcute în timpul dezbaterii publice desfăşurate în iulie şi august. Printre acestea sunt şi răspunsuri la observaţiile şi propunerile făcute de Freedom House România şi Expert Forum după prima deybatere privind noile legi în achiziţii organizată în 24-25 august 2015.

RĂSPUNSURI LA COMENTARIILE CU CARACTER GENERAL PRIMITE CA URMARE A PROCESULUI DE CONSULTARE PUBLICĂ CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE LEGE PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE

Răspunsuri la comentariile primite ca urmare a procesului de consultare publică cu privire la Proiectul de lege privind achiziţiile publice

Citeşte mai departe ...

Noua legislație în achiziții - oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

  • Publicat în La zi
În acord cu noile directive, proiectul de lege a achizițiilor aflat în dezbatere publică luna trecută prevede ca regulă că: „autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” (art. 181), criteriul „preţul cel mai scăzut” fiind plasat în plan secundar.

În cadrul dezbaterii organizate de Freedom House România și Expert Forum în 24/25 august 2015 privind noile proiecte de lege a fost apreciată această nouă abordare. În trecut, multe contracte au fost atribuite la preţuri extrem de mici, rezultatele finale fiind de mult ori dezastruoase – lucrări foarte slabe din punct de vedere calitativ, neplata taxelor şi impozitelor, neplata subantreprenorilor.

Pe de altă parte, a reieșit că pentru a se putea implementa cu succes acest criteriu de atribuire, dar şi pentru a fi evitată folosirea lui abuzivă, trebuie implementate prevederi legale clare care să nu mai permită folosirea unor factori de evaluare în scopul favorizării unui anumit ofertant.

Acest lucru s-a mai întâmplat în trecut, iar CNSC şi instanţele judecătoreşti nu au putut remedia aceste probleme din lipsa unor reglementări legislative clare.

Printre exemplele de criterii care au condus la favorizarea unor ofertanți în detrimentul altora s-au întâlnit:

- cea mai lungă durata de garanţie;

- cea mai scurtă perioada de execuţie;

- cei mai mulţi factori de risc identificaţi în cadrul proiectului.

Dacă se va folosi în mod impropriu criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, prin mutarea centrului de greutate de la cel mai mic preţ spre alţi factori de evaluare de natură tehnică, se poate da naştere unor fraude/prejudicii foarte mari în procedura de atribuire a achiziţiilor publice, prin faptul că, de acesta dată, ofertantul câştigător va fi desemnat cel cu preţul cel mai mare (se vor găsi metode pentru ca ponderea factorului tehnic să fie superioară ponderii factorului preţ).

Freedom House România și Expert Forum au înaintat reprezentanților guvernului concluziile acestor discuții care au menționat următoarele propuneri:

- crearea unui cadru în care să poata fi oferită asistență tehnică funcţionarilor care ar urma să aplice de la 1 ianuarie 2016 acest criteriu,
- ghiduri care să conțină și exemple de aplicare a criteriului și training-uri la nivel naţional,
- înlesnirea accesului la finanţare pentru dezvoltarea de astfel de instrumente de pregătire prin intermediul Strategiei achizițiilor publice,
- standardizarea documentaţiei de atribuire pe anumite sectoare, mai ales în acelea care au constant probleme.

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS